Comunicat de la junta electoral de la Reial Germandat de Jesús Natzarè

Segons estableix el reglament electoral, el president de la junta electoral, Joan Anton Martí, comunica que queda aprovada l’única candidatura presentada per Ferran Torner Solé per les eleccions de la junta directiva de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.

Els membres que formen part de la candidatura son:

 • Vice president: Adolf Quetcuti Ferrer
 • Secretari: Alejandro Penalva Sánchez
 • Tresorer: Jordi Josep Barba Soliano
 • Vice secretari: Carles Llorach Rius
 • Vice tresorer: Ricard Tatay Ribes
 • Vocal d’activitats: Blanca Serres Marco
 • Vocal de patrimoni: Andreu Muñoz Virgili
 • Vocal de portants: Joan Hernández León
 • Vocal de banda: Josep Maria Sans Magarolas
 • Vocal de comunicacions: Maria Quetcuti Ferrer
 • Vocal de xarxes socials: Marina Llorach Salvador
 • Vocal de manteniment: Antoni Cacho Pallarès
 • Vocal secció de Maries: Roser Lambea Mor
 • Vocal d’aspirants: Roger Tatay Rovirosa
 • Vocal primer: Jordi Figueras Ximenis
 • President: Ferran Torner Solé

El termini per presentar possibles reclamacions a la candidatura finalitza el 15 de juny de 2021.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA

D’acord amb allò establert a l’article 16 dels Estatuts de la Germandat, la Junta Directiva ha acordat celebració de l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper dia 27 de juny de 2021, diumenge, a les 10:00 h. en primera convocatòria i a les 10:30h. en segona convocatòria, a l’església de Sant Miquel del Pla.

S’hi tractaran els següents punts:

ORDRE DEL DIA

 • 1. Benvinguda del President.
 • 2. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assembles General.
 • 3. Lectura i aprovació de la Memòria anual de l’any 2020 de la Germandat.
 • 4. Lectura i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2020
 • 5. Lectura i aprovació del pressupost per al present exercici 2021
 • 6.Presentació i aprovació del projecte de Consolidació estructural de la coberta central de Sant Miquel del Pla.
 • 7.Elecció i renovació de càrrecs directius segons l’article 24 dels estatuts de la germandat. Una vegada constituïda la Junta Electoral, s’informarà del corresponent calendari electoral establert.
 • 8.Tractament i votació, si escau, de propostes presentades a la Junta Directiva segons el procediment establert a l’article 17 dels estatuts de la Germandat.
 • 9.Torn obert de paraules.

Tarragona, a 13 de març de 2021

Marta Arroyo Jaume Saez

Secretaria President